Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie per 17 april 2023

Artikel 1: Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij GR Training & Coaching (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82723095) en Zerofifty sport & fights (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78369991) optreden als aanbieders of leveranciers van goederen en/of diensten aan Afnemer van welke aard dan ook.
 • Je bent verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Deze kun je lezen en downloaden op https://www.grtrainingcoaching.nl/algemenevoorwaarden en  https://www.zerofiftysports.nl/algemene-voorwaarden/. Je verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden, zoals hierboven vermeldt.
 • Op onze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Wanneer jij je niet houdt aan onze algemene voorwaarden en huisregels, mogen wij je de toegang tot onze faciliteiten tijdelijk ontzeggen. Hierdoor ontstaat geen recht op vergoeding van abonnementskosten of kosten voor extra aanbiedingen.
 • Onze huisregels kunnen worden aangepast. Dit zal dan kenbaar worden gemaakt aan je op onze website of ter plekke op de sportschool.
 • Onder GR Training & Coaching en Zerofifty sport & fights wordt verstaan: op het hele oppervlak van de gym en het buitenterrein voor de gym, dat door ons in gebruik is.

Artikel 2: Prijs en betaling

2.1       Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en inclusief 9% omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Leverancier accepteert geen betalingen in andere valuta dan die is aangegeven.

2.2       De offerte is geldig tot maximaal veertien dagen na dagtekening.

2.3       Alle abonnementsvormen hebben hun eigen tarief en voorwaarden. Dit staat vermeldt op jouw offerte en kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

2.4       Verschuldigde bedragen worden door Afnemer op de factuur vermelde betalingscondities betaald. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. De vergoeding is ook verschuldigd als Afnemer geen gebruik maakt van de diensten.

2.5       Het afzeggen van een training kan tot 24 uur van tevoren kosteloos. Ben je later met het afmelden dan zullen de kosten voor deze training in rekening worden gebracht.

2.6       De betalingsconditie is 14 dagen na factuurdatum.

2.7       De overeenkomst kan maandelijks worden betaald of per offerte.

2.8       Indien na onze tweede herinnering de verschuldigde bedragen niet binnen veertien dagen zijn bijgeschreven op onze rekening, dan zullen wij je in gebreke stellen en de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De incassokosten en wettelijke rente op de abonnementskosten zijn dan voor jouw rekening. Tevens behouden wij ons dan het recht voor jouw de toegang tot onze faciliteiten te ontzeggen.

Artikel 3: Duur en beëindiging

3.1       Als en voor zover tussen partijen een duurovereenkomst is gesloten, dan geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van drie maanden geldt.

3.2       Het contract kent een looptijd van minimaal drie maanden en minimaal één keer per week.

3.3       Het contract wordt stilzwijgend verlengd. Na drie maanden geldt er een opzegtermijn van één maand.

3.4       Lidmaatschappen kunnen in uitzonderlijke gevallen tijdelijk op non-actief worden gesteld vanwege ernstige ziekte of blessures. Dit dient te gebeuren in overleg met ons en op vertoon van een geldige doktersverklaring.

Artikel 4: Privacy

 4.1       Bij het afsluiten van een lidmaatschap verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is. Deze worden strikt vertrouwelijk behandeld conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zijn alleen voor eigen gebruik van GR Training & Coaching.

4.2       Onze AVG kun je lezen en downloaden via www.grtrainingcoaching.nl/avg. Zonder tegenbericht van jouw kant gaan we er vanuit dat je onze AVG accepteert.

4.3       Wij kunnen op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer daarom door de politie verzocht wordt in het kader van strafrechtelijk onderzoek. 

Artikel 5: Eigen risico en aansprakelijkheid

5.1       Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor schade die je lijdt als gevolg van het gebruik van onze faciliteiten, tenzij deze schade geschiedt door opzet of grove schuld. Het betreden van de gym en het gebruik maken van onze faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico.

5.2       Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor schade die je lijdt als gevolg van het gebruik van onze faciliteiten, tenzij deze schade geschiedt door opzet of grove schuld. Het betreden van de gym en het gebruik maken van onze faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico.

5.3       Je ben op de hoogte van de verschillende tests die afgenomen worden en de risico’s die er aan verbonden zijn.

5.4       Je legt de test/training af uit vrije wil en op eigen risico.

5.5       GR Training & Coaching is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden optreden tijdens of na het testen/trainen.

5.6       De personal trainer is op de hoogte gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte of andere lichamelijke defecten), waardoor de risico’s die aan de test/training verbonden zijn zouden kunnen toegenomen zijn.

5.7       Je moet zelf inschatten of je gezond genoeg bent om bij ons te kunnen trainen. Bij twijfel dien je een dokter te raadplegen.

5.8       Je bent op de hoogte van het feit dat de resultaten niet gegarandeerd zijn.

5.9       Je moet zelf letten op jouw eigendommen. Er zijn lockers aanwezig bij ons voor waardevolle spullen. Het gebruik hiervan is geheel op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissingen of diefstal van jouw eigendommen.

Artikel 6: Sociale media

6.1       Binnen GR Training & Coaching kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor onze sociale media. Mocht je dit niet willen dan kun je dit aangeven bij ons.

Artikel 7: Huisregels Zerofifty sport & fights welke toepasbaar zijn op GR Training & Coaching

7.1

 1. Je dient ten alle tijden respect tonen voor de trainers, het personeel en andere sporters.
 2. Zorg dat je op tijd bent voor de training. Als je veelvuldig te laat komt kan de toegang tot de training geweigerd worden door de desbetreffende trainer.
 3. Etenswaren zijn uitsluitend in onze kantine toegestaan.  
 4. Vloeken en schreeuwen binnen Zerofifty sport & fights is niet toegestaan.
 5. Wanneer je tijdens een les een medelid verwondt, dien je hem of haar naar de dokter of eerste hulp te brengen.
 6. Omkleden moet gebeuren in de kleedkamers.
 7. Tassen en spullen die niet noodzakelijk zijn voor het sporten moeten in de kleedkamers blijven.
 8. Je dient schone binnenschoenen aan te hebben binnen Zerofifty sport & fights. Op de mat zijn schoenen niet toegestaan.
 9. Je dient te zorgen voor schone sportkleding en korte nagels. 
 10. Wij zijn een rookvrije club. Roken is alleen toegestaan buiten het hekwerk.
 11. Het gebruik, de handel of het bezit van drugs of PED’s is niet toegestaan binnen Zerofifty sport & fights. 
 12. Je dient te parkeren voor de deur op de aangegeven plekken. Als de aangegeven plekken vol zijn dien je jouw de auto te parkeren buiten het hek binnen de parkeervakken.
 13. Fietsen of scooters kunnen voor de deur worden geparkeerd op de hiervoor aangewezen plek.
 14. Huisdieren zijn niet toegestaan op ons terrein. 
 15. Je dient jouw afval in de afvalbakken te gooien.

Artikel 8: Klachten

8.1       Wij doen ons uiterste best om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer je toch klachten hebt, kun je dit aangeven aan onze trainers

Contact

GRTRAININGCOACHING@GMAIL.COM

ADRES

BIESKEMAAR 2A
9735 AE GRONINGEN